AD TERMINUM ANNORUM

ad terminum annorum (ad t[schwa]r-m[schwa]-n[schwa]m [schwa]-nor-[ schwa]m), adv. [Law Latin] For a term of years.
专业法律词汇 词条贡献者
法律翻译玉晶,毕业于英国一流的高级翻译学院,专注翻译各类与通用数据保护条例有关的法律文件。